Copyright ©2013
by www.wengerska-kancelaria.pl

Regulamin świadczenia porad prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Agaty Wengerskiej

§1

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204)

§2

Warunkiem korzystania przez Klienta z porad prawnych jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Porady prawne udzielane są na stronie www.wengerska-kancelaria.pl, na podstawie przesłanego przez Klienta pytania prawnego.

§3

W celu zlecenia Kancelarii usługi należy w formularzu określić zwięźle stan faktyczny oraz zakres zlecenia, a także dołączyć do wiadomości skany istotnych dokumentów. Przekazanie przedmiotowych informacji i dokumentów umożliwi wstępne zapoznanie się przez Kancelarię ze stanem faktycznym oraz dokonanie wyceny i oszacowanie czasu koniecznego na wykonanie zlecenia.

§4

W przypadku zadania pytania które wymaga uzupełnienia lub wyjaśnienia, Kancelaria przed określeniem wysokości opłaty skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia pytania. Udzielenie porady prawnej uzależnione jest w takim przypadku od współpracy Klienta i uzupełnienia pytania.

§5

Wycena jest bezpłatna. Wycena zostanie wysłana do Klienta w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania przesłanego przez Klienta formularza.

§6

W przypadku zaakceptowania przez Klienta warunków współpracy i dokonania wpłaty na wskazany rachunek, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostanie zawarta umowa o internetową usługę prawną.

§7

Po zawarciu umowy o internetową usługę prawną zadanie dodatkowych pytań lub wyjaśnień traktowane jest jako odrębne pytanie prawne.

§8

Termin, o którym mowa w § 5 oraz termin realizacji zlecenia wskazany w warunkach współpracy ulegają wydłużeniu do godz. 18.00 następnego dnia roboczego w przypadku, gdy ich upływ następowałby w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

§9

Kancelaria zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zlecenia w przypadku konieczności dostarczenia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji niezbędnych do wykonania zlecenia.

§10

Klient może, za zwrotem wynagrodzenia, rozwiązać umowę o internetową usługę prawną w razie przekroczenia przez Kancelarię terminów określonych w wycenie zlecenia, z zastrzeżeniem § 9.

§11

Na życzenie Klienta Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT. Klient zobowiązany jest udostępnić dane do wystawienia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP. Faktura zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.

§12

Klient ma możliwość złożenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Kancelaria zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

§13

Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej.

§14

Wszelkie dane przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.

§15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, a także uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej, w szczególności Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.