Copyright ©2013
by www.wengerska-kancelaria.pl

Formy współpracy

Kancelaria Adwokat Agaty Wengerskiej świadczy usługi zarówno w lokalu kancelarii, jak również w siedzibie klienta oraz innym wskazanym miejscu w Rybniku i okolicach, w zależności od potrzeb. Oferujemy przejrzysty pod względem organizacyjnym sposób współpracy. Zapewniamy częsty kontakt z Klientem oraz transparentność w zakresie poświęconego Klientowi czasu oraz cen świadczonych usług. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem i zależna jest od zakresu przyjętego zlecenia.

W przypadku zlecenia Kancelarii prowadzenia poszczególnych spraw czy też doradztwa prawnego doraźnego z reguły wynagrodzenie ustalane jest na podstawie stawki ryczałtowej. System ten może być uzupełniany systemem wynagradzania z premią za sukces. Jednakże w sprawach sądowych, przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata pomocniczo opieramy się na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W przypadku stałej obsługi prawnej wynagrodzenie może zostać określone według następujących wariantów:

  • wynagrodzenie w formie ryczałtu - w wysokości stałej kwoty płatnej miesięcznie

  • wynagrodzenie według stawki godzinowej - w kwocie obliczanej na podstawie ilości przepracowanych w miesiącu godzin oraz ustalonej stawki za jedną godzinę Wynagrodzenie za realizację zlecenia ustalane jest odpowiednio do rzeczywistego nakładu pracy zgodnie z wynegocjowaną stawką za godzinę pracy prawnika. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia jest zestawienie czasu pracy za okres realizacji zlecenia.

  • wynagrodzenie według stawki ryczałtowej z limitem godzin - wynagrodzenie ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości, obejmującego określoną w umowie ilość godzin pracy adwokata. W przypadku konieczności świadczenia pomocy prawnej w wymiarze przekraczającym limit godzin objęty ryczałtem wynagrodzenie dodatkowe rozliczane jest według stawki godzinowej. Podstawą do rozliczenia wynagrodzenia jest zestawienie czasu pracy za okres rozliczeniowy.
Wyżej wymienione systemy ustalania wynagrodzenia mogą być uzupełniane systemem wynagradzania z premią za sukces.

W ramach stałej pomocy prawnej Kancelaria oferuje:
  • opracowywanie projektów umów, statutów oraz regulaminów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,

  • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy,

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przedsądowym i postępowaniach sądowych,

  • windykacja należności,

  • uczestnictwo w zgromadzeniach organów spółek,

  • zmiany statutów, umów spółek, zbycie udziałów, przekształcenie spółek itp.,

  • doradztwo w zakresie działalności przedsiębiorców, w tym opracowywanie informacji prawnych dotyczących aktualnie obowiązujących przepisów z danej dziedziny działalności gospodarczej.
Wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje kosztów ponoszonych przez Kancelarię w interesie Klienta przy realizacji zlecenia (koszty dojazdów, noclegów, itp.). Jednocześnie Klient zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.